ITS-砂尘试验箱、淋雨试验箱

砂尘试验箱(右图)
试验容积: 500、1000、2000
温度范围: 室温--80°C
采用该试验箱可系统地检测砂尘积存和尘侵入的情况。
满足国际标准:
DIN EN 60529
DIN 40050 part 9 May 1983
DIN/VDE 0470 part 1
DIN EN 60598-1
用于 IP 5X、6X 试验
淋雨试验箱(下图)
试验容积: 1500、4500、8000
旋转管: 400、600、800 mm
采用该试验箱可系统地检测防水和水侵入的情况。
满足国际标准:
DIN EN 60529
DIN 40050 part 9 May 1983
DIN/VDE 0470 part 1
DIN EN 60598-1
用于 IP X1、X2、X3、X4、X5、X6 and IP X9 试验
滴水单元 (上图)
淋雨试验 IP X1 / IP X2
旋转喷管/可更换的喷嘴
旋转半径: 200 mm / 400 mm
旋转半径: 600 mm / 800 mm
用于 IP X3 和IP X4